Wednesday, November 30, 2011

Wordless Wednesday 11.30.2011

European mountain ash, Sorbus acuparia

No comments: